Cá độ thể thao

Miền bắc ngày 07-11-2021

mega645-530.jpg 21,9
power655-7364.jpg 36,1 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07-11-2021

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc ngày 07-11-2021 lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
07/11
2021
Thái Bình
ĐB 13-12-8-9-1-5mr
91386
G.Nhất
94379
G.Nhì
44311
83179
G.Ba
06678
99680
13992
40551
83553
67313
G.Tư
8928
0461
1576
4272
G.Năm
5710
3641
9205
4572
6586
1243
G.Sáu
931
455
549
G.Bảy
76
65
11
75
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-11-2021

Thái Bình
0 05
1 11101311
2 28
3 31
4 494143
5 555153
6 6561
7 76757276727879
8 868086
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5710
9680
11
931
3641
0461
0551
4311
4572
4272
3992
1243
3553
7313
65
75
455
9205
76
6586
1576
1386
8928
6678
549
3179
4379

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/11
2021
Nam Định
ĐB 4-14-5-15-10-6mq
19821
G.Nhất
46754
G.Nhì
25283
73708
G.Ba
40380
57211
84983
35372
66863
35876
G.Tư
0832
9805
0887
2710
G.Năm
1258
3192
8228
1259
1762
0737
G.Sáu
902
704
983
G.Bảy
61
89
03
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-11-2021

Nam Định
0 0302040508
1 1011
2 292821
3 3732
4
5 585954
6 616263
7 7276
8 89838780
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2710
0380
61
7211
9821
902
3192
1762
0832
5372
03
983
4983
6863
5283
704
6754
9805
5876
0737
0887
1258
8228
3708
89
29
1259

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/11
2021
Hải Phòng
ĐB 7-12-1-11-15-8-17-18mp
66152
G.Nhất
65766
G.Nhì
01610
37587
G.Ba
67850
21069
37289
61589
14790
10276
G.Tư
7588
5664
3897
5600
G.Năm
2409
1347
2403
8443
9588
4431
G.Sáu
334
575
643
G.Bảy
38
02
90
85
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-11-2021

Hải Phòng
0 02090300
1 10
2
3 383431
4 4347
5 5052
6 646966
7 7576
8 858888898987
9 909790

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
5600
7850
4790
1610
4431
02
6152
643
2403
8443
334
5664
85
575
0276
5766
1347
3897
7587
38
9588
7588
2409
1069
7289
1589

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
04/11
2021
Hà Nội
ĐB 9-10-2-14-12-1mn
34148
G.Nhất
13354
G.Nhì
26931
94183
G.Ba
12086
45847
38114
77107
75916
54097
G.Tư
9011
9665
1210
1072
G.Năm
0907
8827
7296
7927
6407
9324
G.Sáu
547
894
035
G.Bảy
41
45
71
57
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-11-2021

Hà Nội
0 070707
1 11101416
2 272724
3 3531
4 4145474748
5 5754
6 65
7 7172
8 8683
9 949697

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1210
41
71
9011
6931
1072
4183
894
9324
8114
3354
45
035
9665
7296
2086
5916
57
547
0907
8827
7927
6407
5847
7107
4097
4148

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
03/11
2021
Bắc Ninh
ĐB 6-9-2-3-1-11ml
07267
G.Nhất
18214
G.Nhì
36604
45461
G.Ba
30178
97124
17724
24779
77674
48280
G.Tư
4552
0450
3344
6928
G.Năm
9247
9087
8812
7576
5399
7902
G.Sáu
050
978
222
G.Bảy
91
56
69
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-11-2021

Bắc Ninh
0 0204
1 1214
2 22282424
3 39
4 4744
5 56505250
6 696167
7 7876787974
8 8780
9 9199

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 03-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
050
0450
8280
91
5461
222
8812
7902
4552
3344
7124
7724
7674
6604
8214
56
7576
9247
9087
7267
978
6928
0178
69
39
5399
4779

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/11
2021
Quảng Ninh
ĐB 6-13-3-8-5-14mk
29510
G.Nhất
65284
G.Nhì
10262
66333
G.Ba
48657
77171
08542
37647
01138
62330
G.Tư
1155
3361
1330
4113
G.Năm
4760
8547
5679
7991
6131
2925
G.Sáu
027
566
450
G.Bảy
66
36
96
10
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-11-2021

Quảng Ninh
0
1 1013
2 2725
3 363130383033
4 474247
5 505557
6 6666606162
7 7971
8 84
9 9691

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 02-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
450
4760
1330
2330
9510
7991
6131
3361
7171
8542
0262
4113
6333
5284
2925
1155
66
36
96
566
027
8547
8657
7647
1138
5679

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

01/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/11
2021
Hà Nội
ĐB 4-3-8-10-12-14mh
03858
G.Nhất
20567
G.Nhì
69750
34589
G.Ba
65754
36377
18331
76250
09247
84704
G.Tư
1710
6620
2340
1625
G.Năm
1032
6922
6094
5404
5085
9777
G.Sáu
352
249
084
G.Bảy
07
84
11
31
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-11-2021

Hà Nội
0 070404
1 1110
2 222025
3 3132
4 494047
5 5254505058
6 67
7 77
8 84848589
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 01-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1710
6620
2340
6250
9750
11
31
8331
352
1032
6922
84
084
6094
5404
5754
4704
5085
1625
07
9777
6377
9247
0567
3858
249
4589

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 13-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15  ( 15 ngày )
80  ( 14 ngày )
42  ( 12 ngày )
66  ( 11 ngày )
76  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
79  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )
71  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

15  ( 15 ngày )
80  ( 14 ngày )
42  ( 12 ngày )
66  ( 11 ngày )
76  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
79  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )
71  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 6 Lần 0
12 Lần 0
1 10 Lần 0
7 Lần 0
2 10 Lần 0
9 Lần 0
3 7 Lần 0
3 Lần 0
4 6 Lần 0
11 Lần 0
5 7 Lần 0
5 Lần 0
6 5 Lần 0
3 Lần 0
7 7 Lần 0
9 Lần 0
8 12 Lần 0
11 Lần 0
9 11 Lần 0
Bóng rổ Baccarat casino Tỉ số bóng đá Game poker Cá độ thể thao Thể thao Game casino Baccarat Casino game poker Casino game nổ hũ Trò poker poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Game bài